Máy bơm nhiệt heat pump CO2

R744
HP90 – HP90W
Xem thêm

HP90 – HP90W

Máy heat pump sử dụng môi chất CO2 (R744)

Công suất nhiệt 14,5kW to 133,2kW

water temperature 90°C Nhiệt độ nước nóng tối đa

external air temperature -20°C Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu